Key Management Team

Strength

  •       Uddhav Bahadur Karki (General Manager)
  •       Krishna Prasad Pandey ( Deputy Deneral Manager-Plant)
  •       Ashok Chaddha (HOD E&I)
  •       N.Saidaiah (HOD Q&C)
  •       R.S Sharma (Chief Accountant)